Φύλλα 1989                                                          

307-308 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   318 ΙΟΥΛΙΟΣ  
309-310 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   319
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
311-312 ΜΑΡΤΙΟΣ   320-321 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
313 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   322-323 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
314-315 ΜΑΙΟΣ   324-325 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
316-317
ΙΟΥΝΗΣ   326-327 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ