ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ : Εγκύκλιοι για την ψηφοφορία των Ελλήνων ναυτεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Πώς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ναυτικοί που θα βρίσκονται σε λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διεξαχθούν στη χώρα μας στις 26 Μαΐου 2019, ενώ η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων, που διαμένουν ή θα βρίσκονται την ημέρα των ευρωεκλογών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στους χώρους των οικείων ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, ή και σε χώρους άλλων ελληνικών αρχών και υπηρεσιών της αλλοδαπής κλπ, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1427/1984.
  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, κάθε Έλληνας ναυτικός που θα βρεθεί την ημέρα διεξαγωγής των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στις 25.5.2019, σε κάποιο από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μπορεί να ψηφίσει στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με  UID: 5ca5d50fa6a68510c8bf85ea  στις 09/04/19 12:32 οικείας ελληνικής πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, δηλαδή:

α) Να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο δήμου ελληνικού κράτους

β) Να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012, Α’57) και

γ) Να μην έχει στερηθεί αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω διατάγματος.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος ψηφίσει, έχοντας ήδη στερηθεί του εν λόγω δικαιώματος, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 119 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012), όπως ειδικότερα ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.1427/1984.

Σημειώνεται ακόμη ότι, οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, απαγορεύεται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλα κράτη – μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, διότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για διπλοψηφία, η οποία απαγορεύεται ρητά και επισύρει σοβαρές ποινικές και άλλες κυρώσεις, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου.

  1. Για την ψηφοφορία των ναυτικών δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τους λοιπούς Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, δηλαδή η εγγραφή τους, εντός τακτής προθεσμίας σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης – δήλωσης.
  2. Διευκρινίζεται ότι οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε πόλη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα βρίσκονται στις 25.5.2019 και στην οποία θα έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Για περαιτέρω εξυπηρέτησή του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την πλησιέστερη Ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή προκειμένου να ενημερωθεί για το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο αυτό θα στεγάζεται.
  3. Για την έγκαιρη ενημέρωση των εκλογέων – ναυτικών, παρακαλούμε να μεριμνήσετε, κάνοντας χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, ώστε οι ανωτέρω πληροφορίες και οδηγίες μας να γνωστοποιηθούν τόσο στα πλοία, στα πληρώματα των οποίων περιλαμβάνονται και Έλληνες ναυτικοί, όσο και στους ναυτιλιακούς μαζικούς φορείς εργαζομένων και εργοδοτών.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5ca5d50fa6a68510c8bf85ea στις 09/04/19 12:32

Η αναγνώριση των ναυτικών ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών, θα γίνεται:

α) με την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το ελληνικό τους διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό τους βιβλιάριο υγείας και

β) το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των ναυτικών, καθώς και του Υπουργείου μας αναφορικά με τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

*******************************************************************

15+1 λόγοι για δυνατό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες

*******************************************************************

Πώς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ναυτικοί που θα βρίσκονται σε Ελληνικά λιμάνια

Οδηγίες για το πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική εγκύκλιό του.

Έτσι, Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο με ελληνική σημαία, το οποίο προβλέπεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς του κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να βρίσκεται σε λιμάνι δήμου διαφορετικού από αυτόν στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο του λιμένα που θα βρίσκεται το πλοίο στο οποίο υπηρετούν, με ονομαστικές καταστάσεις, που μετά την επικύρωσή τους με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου, έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων.

Για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι πιο πάνω εκλογείς απαιτείται:

1) Να είναι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, απογεγραμμένοι ναυτικοί, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και να υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία α) όσον αφορά μεν τις βουλευτικές εκλογές, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και β) όσον αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της σχετικής ψηφοφορίας.

2) Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας.

3) Να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν

4) Να προβλέπεται ότι το πλοίο στο οποίο υπηρετούν θα βρίσκεται, με βάση τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κίνησής του κατά την ημέρα της διενέργειας των σχετικών εκλογών, σε ελληνικό λιμάνι δήμου διαφορετικού από αυτόν στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Οι ονομαστικές καταστάσεις των εκλογέων αυτών, οι οποίες θα περιέχουν όλα τα στοιχεία και όπου συντρέχει περίπτωση, ανάλογα, στοιχεία αυτών (όπως π.χ. για το βαθμό και την ειδικότητα με την οποία κάθε εκλογέας ναυτικός υπηρετεί στο πλοίο) και στις οποίες θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο δήμος όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, συντάσσονται και υπογράφονται από τον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν, ο οποίος βεβαιώνει πάνω σε αυτές, ότι οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, ανήκουν στη δύναμη του πληρώματος του πλοίου.

Οι καταστάσεις θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής και το αληθές του περιεχομένου τους από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου όπου ναυλοχεί το πλοίο.

Οι καταστάσεις αυτές, έντυπα των οποίων οι Πλοίαρχοι εγκαίρως πρέπει να προμηθευτούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφερειακές ενότητες), συντάσσονται σε πέντε (5) αντίτυπα.

Τα τέσσερα (4) αντίτυπα, διαβιβάζονται – παραδίδονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που προβλέπεται ανωτέρω στην παράγραφο β, αριθμός 1) στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας στην οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι παραπάνω εκλογείς και το ένα (1) αντίτυπο στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να εκτιμήσει τις αντίστοιχες ανάγκες κατά τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και την κατανομή των εκλογέων στα τμήματα αυτά.

Οι επικυρωμένες από το Πρωτοδικείο καταστάσεις, που αποτελούν πλέον ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, αποστέλλονται αμέσως στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, η οποία μεριμνά για την προώθηση τους στα εκλογικά τμήματα που θα ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί.

Οι Πλοίαρχοι των πλοίων που θα καταθέσουν καταστάσεις στα οικεία πρωτοδικεία για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την παραλαβή αντιγράφου θεωρημένης καταστάσεως από το οικείο Πρωτοδικείο. Ακόμη θα πρέπει να απευθυνθούν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία θα έχουν διαβιβάσει αντίγραφο καταστάσεων, προκειμένου να παραλάβουν καταστάσεις κατανομής των ναυτικών στα εκλογικά τμήματα, στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι ναυτικοί που σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, παραδίδουν στον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ψηφοφορίας,. Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

Οι αστυνομικές ταυτότητες και τα διαβατήρια φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του Πλοιάρχου σε ασφαλές μέρος και δεν παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ναυτικούς παρά μόνο την επομένη των εκλογών. Οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία, τα οποία κατά την ημέρα των εκάστοτε εκλογών βρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου, διαφορετικού από αυτόν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου του λιμένος που βρίσκονται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αποτελεί η εγγραφή αυτών των Ελλήνων ναυτικών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 και η αδυναμία για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου, κλπ), να ψηφίσουν στον τόπο που έχει ορισθεί με τους παραπάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

«Έλληνες ναυτικοί» νοούνται οι απογεγραμμένοι Έλληνες και Ελληνίδες ναυτικοί, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου, εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας, που δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν Με τον όρο «υπηρετούν» νοούνται οι ανήκοντες στο πλήρωμα πλοίου, το οποίο κατά την ημέρα που προβλέπεται στο άρθρο I, παράγραφος β) αριθμός 1) ανωτέρω, φέρει Ελληνική σημαία.

Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κατάσταση, που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρετούν οι ναυτικοί, ο οποίος βεβαιώνει υπεύθυνα πάνω σ’ αυτήν ότι αυτοί που περιλαμβάνονται στην κατάσταση, ανήκουν στο πλήρωμα του πλοίου και είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η κατάσταση αυτή, για κάθε εκλογέα ναυτικό, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το ονοματεπώνυμο του ναυτικού.

2. Το όνομα πατέρα και μητέρας.

3. Το ονοματεπώνυμο του συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμες γυναίκες.

4. Το έτος γέννησης.

5. Τον αριθμό ναυτικού φυλλαδίου (Μ.Ε.Θ.)

6. Το βαθμό ή την ειδικότητα, με την οποία υπηρετεί στο πλοίο.

7. Το όνομα του πλοίου, τον αριθμό και το λιμάνι νηολογίου του.

Στην κατάσταση γίνεται μνεία ότι αυτή εκδίδεται, για την ψηφοφορία κατά τις εκάστοτε προκείμενες εκλογές.

Την ονομαστική κατάσταση μαζί με το αντίγραφο που αναφέρεται στο πιο πάνω σημείο προσκομίζει κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο Πλοίαρχος στον Προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου όπου ναυλοχεί το πλοίο, προκειμένου να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του και το αληθές του περιεχομένου της.

Στη συνέχεια η ονομαστική κατάσταση παραδίδεται απευθείας στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος από τον Πλοίαρχο ή αξιωματικό του πλοίου.

Προκειμένου να προβεί στη θεώρηση της ονομαστικής κατάστασης ο Προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής λαμβάνει υπόψη:

1. Το ναυτολόγιο του πλοίου

2. Το ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου

3. Τα διαλαμβανόμενα στο πιο κάτω σημείο της παρούσης.

Κατά τη θεώρηση των ονομαστικών καταστάσεων καταχωρείται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής, Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής, εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου ότι θεωρήθηκαν καταστάσεις, με μνεία του Πρωτοδικείου που θεώρησε τους αρχικούς ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου πλοίου.

Πριν από την θεώρηση, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής, θα ελέγχει από το ημερολόγιο γεφύρας του πλοίου αν έχει γίνει θεώρηση άλλης καταστάσεως σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία από άλλη αρμόδια Αρχή.

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής, πριν από τη θεώρηση, θα ζητά από τον Πλοίαρχο να του επιδείξει το θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο αντίγραφο ειδικού εκλογικού καταλόγου του πλοίου, προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι στις υπό θεώρηση ονομαστικές καταστάσεις του άρθρου 82 παρ. 8 του π.δ. 26/2012, περιλαμβάνονται και στον αρχικά συνταχθέντα ειδικό εκλογικό κατάλογο.

Για το λόγο αυτό οι Πλοίαρχοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη παραλαβή θεωρημένου από το οικείο Πρωτοδικείο αντιγράφου ειδικού εκλογικού καταλόγου. θ) Ο εκλογέας ναυτικός ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα με το ελληνικό ναυτικό του φυλλάδιο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 82 του π.δ. 26/2012.

Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις έχουν εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που το πλήρωμα του πλοίου είναι εγγεγραμμένο στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της ιδίας πιο πάνω νομοθεσίας και για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου κλπ), δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία αυτού (πληρώματος) στον τόπο που έχει ορισθεί με τους παραπάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Αυτονόητο είναι ότι στους Έλληνες ναυτικούς παρέχεται η δυνατότητα ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, εφ’ όσον δηλώσουν την πρόθεσή τους στον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν, ο οποίος θα κρίνει για τη χορήγηση ή όχι σχετικής άδειας, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του πλοίου. Οι εκλογείς αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή βεβαίωση του Πλοιάρχου ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Με σκοπό την παροχή δυνατότητας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος σε μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων ναυτικών – μελών πληρώματος πλοίων, που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους συστήνεται στους Πλοιάρχους των εν λόγω πλοίων, να χορηγήσουν, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών του πλοίου κατά την ημέρα ψηφοφορίας, άδεια απουσίας, που να καλύπτει τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν.

Αυτονόητο είναι ότι στους ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να χορηγηθεί η απαραίτητη άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Μέλη πληρώματος πλοίων που δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις ως άνω εκλογές (λόγω π.χ. υπηρεσιακών αναγκών πλοίων) θα πρέπει να εφοδιασθούν με σχετική βεβαίωση του Πλοιάρχου, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη ασκήσεως του εκλογικού τους δικαιώματος, θεωρημένη από Λιμενική Αρχή ή Προξενική Αρχή αν το πλοίο βρίσκεται στο εξωτερικό, για το γνήσιο της υπογραφής του Πλοιάρχου.

Η πιο πάνω βεβαίωση θα υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους μετά τις εκλογές στην Εισαγγελία Πρωτοδικών όπου υπάγεται ο δήμος, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Ναυτικοί που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και απολύθηκαν ή πρόκειται να απολυθούν πριν από την ημερομηνία διενέργειας των σχετικών εκλογών, δεν μπορούν να ψηφίσουν με τους εκλογείς του πλοίου από το οποίο απολύθηκαν και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου έχουν περιληφθεί.

Οι εκλογείς αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Για το σκοπό αυτό ο Πλοίαρχος του πλοίου από το οποίο απολύθηκαν πρέπει να τους παραδώσει την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο.

Παράλληλα, την ημέρα των εκλογών, με φροντίδα του πλοιάρχου, πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων στα οποία εντάχθηκαν για να ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί, βάσει της εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, καθώς και το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Στο σχετικό έγγραφο του, ο πλοίαρχος πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του πλοίου και του ναυτικού καθώς και την ημερομηνία απόλυσής του.

  • ΣΥΝΗΜΕΝA

ΕΡΓΚΥΚΛΙΟΣ: Πώς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ναυτικοί που θα βρίσκονται σε Ελληνικά λιμάνια (PDF)

 

ΕΚΙΛΟΓΕΣ ΜΑΗΣ 2019 : Μάθε που ψηφίζεις (σύνδεσμος Υπ.ΕΣ.)